AVG

AVG en privacybeleid
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Bij digitale bestanden gaat het over 
de ledenadministratie waarin  in- en uitschrijvingen worden bijgehouden.
Bij wet is iedere vereniging verplicht om hierover beleid vast te leggen en openbaar te maken. 
Hieronder is het privacybeleid van het Schipperskoor De Maessanghers weergegeven.
 
PRIVACYBELEID VAN SCHIPPERSKOOR DE MAESSANGHERS GRAVE
Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen die Schipperskoor De Maessanghers verwerkt van haar leden en vrienden van de Maessanghers.
Indien je lid wordt van het Schipperskoor De Maessanghers, een donatie doet of om andere reden persoonsgegevens aan het Schipperskoor verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met het privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schipperskoor De Maessanghers Grave, p/a Hengel 2,  5361 PH  Grave.
De functionaris die belast is met het beheer van de persoonsgegevens is bereikbaar via maessanghers.secretariaat@gmail.com.
 2.Welke gegevens verwerkt Schipperskoor De Maessanghers en voor welk doel
    2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
                a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
                b) adresgegevens, eventueel postadres
                c) telefoonnummer, e-mailadres, banknummer
2.2 Schipperskoor De Maessanghers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over zaken die betrekking hebben op het lidmaatschap van het Schipperskoor.
b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van het Schipperskoor.
2.3 Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst bewaard, zodat het mogelijk is om je te vragen naar je ervaringen met het Schipperskoor en je te informeren over de ontwikkelingen van het Schipperskoor.
E-mail berichtgeving
Het Schipperskoor gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief en informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap te sturen.
3. Bewaartermijnen
Schipperskoor De Maessanghers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het Schipperskoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het Schipperskoor gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkers overeenkomst.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen over klachten
5.1 Via de ledenadministratie van het Schipperskoor kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Het Schipperskoor zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in  artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van het Schipperskoor.
 6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.
 
Grave, 24 oktober 2018